Algemene Voorwaarden

ENGLISH BELOW!

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Charlie & Jones, een B.V. opgericht volgens de wetgeving van Nederland. Charlie & Jones is gevestigd aan de Herengracht 141 te Amsterdam in Nederland. E-mail: service@charlieandjones.com  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nr. 85988405 BTW (VAT) nummer: NL 002287800B63 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-en verkoop-overeenkomsten aangegaan door Charlie & Jones en haar klanten via de website van Charlie & Jones (“www.charlieandjones.com”).

Aankopen op de webshop

U kunt een bestelling plaatsen bij Charlie & Jones door te klikken op alle gewenste items op de website, die zal de producten in uw ‘shoppingbag’ plaatsen. U kunt uw artikelen controleren in de ‘shoppingbag’ en de nodige wijzigingen doorvoeren. Zodra de ‘shoppingbag’ overeenkomt met uw wensen, kunt u klikken op de kassa knop. Die genereert vervolgens een elektronisch bestelformulier met vermelding van de gewenste items. Na voltooiing van de bestelbon met inbegrip van de details van de betaling, kunt u klikken op. Ga verder, waarna u wordt doorverwezen naar een veilige omgeving om de financiële transactie af te ronden. Deze zal uw bestelling afronden. Na verwerking van uw bestelling, stuurt Charlie & Jones in principe een e-mail ter bevestiging van ontvangst, indien een product niet op voorraad is wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen waarna het bedrag wordt geretourneerd. De koopovereenkomst wordt ingevuld in deze e-mail. De overeenkomst zal derhalve worden geacht te zijn gesloten in Nederland. Charlie & Jones  behoudt zich het recht om een transactie proces om welke reden en / of diensten te weigeren aan iedereen op elk moment naar eigen goeddunken.

Let op: kleuren kunnen afwijken!

De kleuren van onze producten op deze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op je computer zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe je kleuren ziet. 

Prijzen en informatie over de website

De prijzen die op de website staan zijn inclusief BTW. De totale prijs vermeld op de order en op het elektronische bestelformulier omvat de prijs inclusief verzendkosten. Elke en alle douanerechten of invoerrechten en / of lokale heffingen zijn voor rekening van de klant. Bovengenoemde kosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment. Veranderingen in de prijzen hebben geen invloed op de te betalen som in een gesloten koopovereenkomst zoals bevestigd door Charlie & Jones per e-mail. Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties etc. wordt geplaatst op de website met de grootst mogelijke zorg, geeft Charlie & Jones geen garantie voor de juistheid ervan. Charlie & Jones is niet gebonden aan de afgifte van alle bestellingen die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie die werd getoond op de website. Bepaalde links op de website geven toegang tot websites en informatiebronnen die worden geëxploiteerd en onderhouden door derde partijen. Charlie & Jones heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Betaling

Betaling kan geschieden door middel van creditcard, Paypal of Ideal. Door gebruik te maken van een bepaalde creditcard (nummer) bevestigd u dat de creditcard die wordt gebruikt van u is. Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van uw rekening wanneer uw bestelling is geaccepteerd door Charlie & Jones. Alle creditcard houders zijn onderworpen aan controles en validatie toestemming van de creditcardmaatschappij. Indien de uitgevende instelling van uw betaalkaart weigert een betaling aan Charlie & Jone toe te staan, zullen we de levering uitstellen en nemen wij contact met u op. In dat geval is Charlie & Jones niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering. Creditcard gegevens worden verwerkt door middel van een SSL (beveiligde socket layer)-verbinding. Charlie & Jones is niet aansprakelijk voor enig misbruik van deze gegevens door derden.

Levering

Charlie & Jones zal haar uiterste best doen om alle aankopen binnen de termijn van vijf werkdagen te leveren Charlie & Jones is niet aansprakelijk indien de levering plaats vindt op een later tijdstip. Charlie & Jones heeft het recht de opdracht tot dertig dagen na de bestelling te leveren zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Wanneer het termijn wordt overschreden ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging. De klant kan dan kosteloos de overeenkomst ontbinden. De klant ontvangt dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, het betaalde bedrag terug.

Leveringen vinden plaats per PostNL koerier. Indien de koerier er niet in slaagt uw bestelling bij de eerste poging te leveren, zal hij / zij een bericht achterlaten, met vermelding van informatie wanneer de tweede poging wordt ondernomen. Dit proces wordt nog een keer herhaald waarop PostNL contact met u opneemt om uw wensen met betrekking tot de levering te bespreken (verzenden naar een ander adres, terug naar de afzender). Alle items worden verzekerd door Charlie & Jones tot het moment dat zij zijn afgeleverd op uw adres. Eventuele klachten over de staat waarin de goederen zijn geleverd (inclusief ontbrekende onderdelen) moet worden gedaan aan Charlie & Jones uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefoon op het adres / nummer in pagina 1.


Wat is het herroepingsrecht?

Op onze niet-gepersonaliseerde producten is het herroepingsrecht van toepassing zoals omschreven in de Richtlijn Consumentenrechten. Je hebt dan het recht om binnen 14 dagen na ontvangst te laten weten dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met onze klantenservice.

Na deze melding heb je nog 14 dagen om het product terug te sturen.De retourkosten zijn in dat geval voor rekening van de klant. Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending zal door Charlie & Jones zo snel mogelijk en binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald.

Gepersonaliseerde producten zijn uitgezonderd van herroepingsrecht (zoals omschreven in onze aanvullende voorwaarden. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als u het pakket beschadigd heeft)

Het retour adres is:

Charlie & Jones

Herengracht 141, 1015 BH,

Amsterdam, Nederland

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid jegens de koper wordt beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Charlie & Jones is nimmer aansprakelijk voor enig verlies van winst of goodwill of enige andere gevolgschade. Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). Charlie & Jones is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, aandoeningen of letsel aan de hond, evenmin het breken van een sluiting van een halsband door welke oorzaak dan ook. Wij adviseren onze klanten altijd om goed te controleren of sluitingen werken i.v.m. de mogelijkheid dat een hond gebeten heeft op een sluiting; en of alle andere mogelijke oorzaken van schade aan een halsband. Indien u een gevechtshond heeft, een hond van meer dan 10 kilo, of een agressieve hond dient u zelf de afweging te maken of de halsband geschikt is. Voor grote, sterke honden adviseren wij de halsband enkel als accessoire te gebruiken en een andere halsband voor aanlijning te gebruiken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de juiste halsband en riem.

Toepasselijk recht en forum
De wetten van Nederland zijn van toepassing. Elk geschil met betrekking tot een aankoop en verkoop overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, tenzij Charlie & Jones ervoor kiest om dit geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de kopers te brengen.

GENERAL TERMS & CONDITIONS 

These are the general terms and conditions of Charlie & Jones B.V., a private company incorporated under the laws of The Netherlands. Charlie & Jones is located at Herengracht 141, 1015 BH, Amsterdam, The Netherlands. Email: info@charlieandjones.com  Registered with the Chamber of Commerce innr. 85988405 BTW (VAT) nummer: NL212901448B01. These terms & conditions apply to all purchases and sales agreements entered into by Charlie & Jones and its customers via the website Charlie & Jones (“www.charlieandjones.com”). By checking/ticking the box “I agree with the terms & conditions” you agree to the contents and their applicability to the agreement you enter into with Charlie & Jones.

Purchases in the webshop

You can place an order with Charlie & Jones (www.charlieandjones.com) by clicking on a desired item on the website, which will be placed in your ‘shopping bag’.  You can then check the items in your “shopping bag” and make any necessary changes. Once the ‘shopping bag’ matches what you want to order, click the ‘checkout’ button. An electronic order form will be generated with a list of items in your shopping bag and requesting your personal & initial payment details. After completing the order form (including payment details) click “Continue” and you will be directed to a secure environment to complete the financial transaction. Your order is then complete. After processing your order, Charlie & Jones (in principal) sends an e-mail to confirm receipt of your order. If a product is not in stock, we will contact you as soon as possible and refund the amount of the product. The purchase agreement is entered into with the email. The agreement is therefore deemed to have been concluded in The Netherlands.Charlie & Jones reserves the right to refuse to process a transaction and/or refuse service to anyone, at any time and at its sole discretion. 

Prices and information about the website

The prices on the website include VAT. The total price indicated on the order and on the electronic order form is the price including shipping. Any and all customs or import duties and/or local taxes are the responsibility of the customer. Any such costs are not included in the price. Prices are subject to change at any time. Changes in prices do not affect the amount of tax payable in a purchase agreement as confirmed via email by Charlie & Jones. Although all information relating to prices, specifications, etc. will be Jones on the website with the utmost care, Charlie & Jones does not guarantee its accuracy. Charlie & Jones is not bound to deliver any orders that are based on incorrect information that was displayed on the website. There are certain links on the website that give access to websites and information that are operated and maintained by third parties. Charlie & Jones has no control over these sites and does not accept any liability for their contents. 

Payment

Payments can be made by credit card or Ideal. By using a particular credit card (number) you confirm that the credit card being used is yours. The amount payable will be debited from your account when Charlie & Jones accepts your order. All credit card holders are subject to validation checks and authorization by the card issuer. If the card issuer of your payment refuses to authorize the payment to Charlie & Jones, we will postpone delivery and we will contact you. In that case Charlie & Jones is not liable for any delay or non-delivery. Credit card details are processed through a SSL (Secure Socket Layer) connection. Charlie & Jones is not liable for any use or abuse of the data by third parties.

Delivery

Charlie & Jones will do its utmost to deliver all purchases within three business days. Charlie & Jones is not liable if the delivery takes place at a later date. Charlie & Jones has the right to deliver up to thirty days after the order has been placed without consequences. Should the thirty-day limit be exceeded then the customer will receive written confirmation. The customer may cancel the order/contract at no charge. The customer will receive a refund as soon as possible, but no later than thirty days after the contract was terminated. Deliveries are made via POSTNL/DHL/UPS couriers. If the courier is unable to deliver your order on the first attempt he/she will leave a message, specifying information about when you can expect the second delivery attempt to be made. This process is repeated once before POSTNL/DHL/UPS contacts you to discuss your requirements in regards to delivery (e.g. send to another address, return to sender). Charlie & Jones insures all items until the moment they are delivered to your address. Any complaints about the condition of the goods upon delivery (including missing parts) must be made to Charlie & Jones by email, phone or in person at the address above no later than two business days after receipt of the goods.

Returns?

All goods sold by Charlie & Jones (except personalized articles) can be returned within fourteen business days after delivery. Cancellation automatically leads to the termination of the purchase agreement between Charlie & Jones and the customer and hereby the customer is required to return the goods to Charlie & Jones within seven business days of receipt of the goods. Returned goods which are returned after the specified period can be returned to the buyer without refund. All correctly returned products will be credited within 30 days either as a refund to the credit card of the original purchaser or to the bank account, excluding shipping costs. The shipment costs of return shall be borne by the buyer. To be entitled to a refund, the product must be returned in new, unused and unworn condition with the labels still attached and in the original packaging. New and unused means that it has no stains on the item and no wear or tear on the labels.  Any free items that were sent by Charlie & Jones should also be returned. 

The return address is:

Charlie & Jones
Prinsengracht 697, 1017 JV

Amsterdam

Liability

The liability for the purchaser shall be limited to the amount of the purchase price. Charlie & Jones is not liable for any loss of profit, goodwill or any other consequential damages.

Applicable law and jurisdiction

The laws of The Netherlands apply to these terms and conditions. Any dispute relating to a purchase and sale agreement, to which these conditions apply, shall be submitted exclusively to the court of Amsterdam, the Netherlands, unless Charlie & Jones chooses to bring this dispute before the competent court in the buyers place of residence.